Общи условия

Здравейте, ние сме Бенефит Системс България, а Вие сте нашият клиент. След като създадете Вашия клиентски профил, Вие можете да закупувате предлаганите в нашия електронен магазин стоки и услуги.

При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • Бенефит Системс – „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, София, бул. България 58, вход Б, ет.5, офис 31, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203418971.
 • Benefitsforyou.eu – електронен магазин, собственост на Бенефит Системс, достъпен на адрес в интернет http://www.benefitsforyou.eu, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки и услуги;
 • клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите общи условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;
 • клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на Benefitsforyou.bg, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • поръчка – всяка отделна изпратена до Бенефит Системс заявка от клиент за закупуване на стоки (персонализирани карти за достъп до спортни активности) и/или услуги (пакети за зареждане на картите с посещения) от електронния магазин.
 1. Регистрация, приложимост

Вие приемате тези общи условия при регистрация и се задължавате да ги спазвате като наш клиент.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Бенефит Системс и всеки регистриран клиент на електронния магазин.

За да може да използва електронния магазин, съответният клиент трябва да създаде свой клиентски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов клиент декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя клиентския профил.

Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между Бенефит Системс и съответния клиент.

При регистрация и при последващо актуализиране клиентът, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Бенефит Системс потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация e-mail адрес, съдържащо информация за активирането на клиентския профил.

Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, e-mail адрес ще бъде използван от Бенефит Системс за връзка с клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

 1. Права и задължения на клиента

Молим Ви да ни предоставяте единствено верни данни и да използвате нашия електронен магазин съобразно предназначението му. Потребителският Ви акаунт, както и Вашата карта за посещения са лични и Вие нямате право да ги споделяте с трети лица.

Клиентът е длъжен да използва услугата добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

Клиентът е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до него.

Клиентът няма право да предоставя достъп до клиентския си профил на трети лица. Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Бенефит Системс. Бенефит Системс приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния клиент като достъп, осъществен от самия клиент.

В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, клиентът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

Клиентът няма право да предоставя издадената му персонализирана карта на трети лица. В случай че клиентът изгуби своята персонализирана карта, той следва незабавно да уведоми Бенефит Системс за това. Всички закупени пакети са асоциирани с клиентския профил на клиента и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване при заявка за издаване на нова персонализирана карта.

Клиентът няма право да закупува или предоставя карта за придружител на лица на възраст под 18 години.

 1. Права и задължения на Бенефит Системс

Стараем се да поддържаме електронния магазин постоянно достъпен, но в случай че се наложи, неговата функционалност и достъпът могат да бъдат временно ограничени. Регистрирайки се в платформата вие давате съгласието си да използваме адреса на вашата електрона поща, за да ви изпращаме непотърсени търговски суобщения.

При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугата на Бенефит Системс може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до услугата.

При необходимост Бенефит Системс има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на услугата, като ще бъде положено старание клиентите да бъдат уведомени своевременно за това

 1. Поръчка

Конкретните условия на всяка поръчка, като цена и срок за доставка, ще Ви бъдат предоставени при финализиране на Вашата заявка.

Бенефит Системс има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин стоки и услуги, цените и начините за доставка, както и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява в срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на клиента преди финализиране на съответната заявка.

Бенефит Системс потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния клиентски профил e-mail.

 1. Доставка

Поръчаните стоки ще Ви бъдат доставени до офиса на Hewlett Packard Enterprise на адрес
София, Бизнес Парк сграда 9 (Mailroom), между 26то и 31во число на месеца.

Клиентът има право да откаже да получи в момента на доставка поръчаните от него стоки, когато:

 • доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от него и това може да бъде установено при обикновения им преглед;
 • стоките са били повредени при транспортирането им.

След получаване на стоките клиентът има право да иска връщането им, ако по-късно открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед.

В така посочените случаи на основателен отказ клиентът може да поиска от Бенефит Системс доставените му стоки да бъдат заменени със съответстващи на договореното или заплатената от него сума да бъде възстановена.

 1. Потребителски права

7-1. ПРАВО НА ОТКАЗ НА КЛИЕНТА И УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА/УСЛУГА

Законът за защита на потребителите предоставя на физическите лица право на отказ от осъществената поръчка в 14-дневен срок при определени условия.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки и/или услуги от Бенефит Системс в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на поръчка на услуга или от датата на получаване на поръчаните стоки.

Клиентът може да упражни това свое право чрез отправяне в посочения срок на писмено съобщение до Бенефит Системс по e-mail за отказ от сключения договор. В този случай клиентът е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на Бенефит Системс или на упълномощено от дружеството лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Бенефит Системс за решението си да се откаже от договора. Клиентът дължи заплащане на преките разходи за връщането на стоките.

7-2. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

В случай че упражните правото си на отказ, ние Ви възстановяваме заплатената от Вас сума, а Вие поемате транспортните разходи, както и се съгласявате, че ще удържим стойността на вече използваните от Вас услуги.

Бенефит Системс има задължение да възстанови на съответния клиент в пълен размер всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следните случаи. С приемането на настоящите общи условия клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, декларира за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Бенефит Системс предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. Когато пакетът (абонаментът) е за период от време, Бенефит Системс удържа от сумата, която възстановява на клиента, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на клиента на отказ от договора. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Бенефит Системс има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

В случаи на невъзможност за предоставяне на заявените от клиента стоки и/или услуги, Бенефит Системс уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере поръчката му да бъде променена, заплатената от клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Ако решите да закриете Вашия профил, можете да се свържете с нас. В случай че нарушавате тези общи условия, Вашият профил ще бъде закрит едностранно от нас.

Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:

 • при заявка за доброволно закриване на клиентския профил от страна на клиента.
 • в случай че клиентът заяви изрично в писмен вид, че не приема извършени изменения и/или допълнения на общите условия;
 • при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
 • едностранно от Бенефит Системс, в случай че бъде установено, че клиентът използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, или правила за използване на програмата Мултиспорт, от които е обвързан по силата на настоящата препратка.
 • Бенефит Систем ще проверява валисността на профила на клиента чрез изпращането на имейл за вереификация на всеки 6 месеца. При липса на потвърждение през линка за верификация или върнато съобщение за недоставено писмо, профилът ше бъде закрит.

В посочените по-горе случаи клиентският профил на съответния клиент се закрива и достъпът до него се преустановява. В този случай персонализираната карта на съответния клиент може да бъде използвана до изчерпване на закупените пакети, освен когато прекратяването е извършено едностранно от Бенефит Системс в посочените по-горе хипотези.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Този уебсайт и неговите отделни компоненти са наша интелектуална собственост. Копирането и използването им е разрешено единствено с нашето изрично позволение. Ние може да използваме Вашите препоръки за подобряването на нашия електронен магазин.

Електронният магазин Benefitsforyou.eu, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на авторското право, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство. БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ” ЕООД притежава правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

При предоставянето на достъп до електронния магазин Бенефит Системс запазва тези права и не отстъпва никое от тях на своите клиенти. Benefitsforyou.eu е предназначен изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на клиентите на електронния магазин.

Бенефит Системс има право да използва получени от своите клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние ограничаваме отговорността, която носим, в допустими по закон граници.

Бенефит Системс не носи в пълния обем на допустимите по приложимото законодателство граници отговорност за претърпени от клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, настъпили например в следните неизчерпателно изброени хипотези:

 • при неспазване на настоящите общи условия от страна на клиента;
 • поради технически проблеми вследствие на използване на електронния магазин;
 • при временно ограничен достъп до електронния магазин;
 • поради наличието, съответно липсата на конкретна информация, предоставена чрез Benefitsforyou.eu;
 • при доставка по независещи от Бенефит Системс причини;
 • при използване от страна на клиента на електронния магазин;
 • при използване от страна на клиента на предлаганите в електронния магазин стоки и услуги.

Във всеки случай максималната отговорност на Бенефит Системс е ограничена до размера на заплатените от съответния клиент суми за стоки и услуги.

Бенефит Системс и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите в него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите общи условия.

 1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

В случай че е необходимо в общите условия да бъдат направени промени, които засягат Вашите права, ние ще Ви уведомим предварително, за да можете да прецените дали се съгласявате с тях.

При необходимост Бенефит Системс има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящите общи условия Бенефит Системс уведомява клиентите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

В предоставения им двуседмичен срок клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Бенефит Системс, че не приемат измененията и/или допълненията в общите условия. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат отношенията между Бенефит Систем и клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени и приети поръчки.

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Надяваме се, че ще бъдете доволни от предоставяните от нас услуги. В случай че имате оплаквания, очакваме да се свържете с нас, за да можем да Ви помогнем с Вашия проблем.

В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите на него стоки и услуги Бенефит Системс насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Бенефит Системс, право на клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

За неуредените в настоящите общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.

Връзка с нас

За въпроси и коментари можете да се свържете с нас по следните начини:

Последна актуализация: 11.07.2016 г.