Условия за ползване на MultiSport карта

I. Дефиниции

‘Бенефит Системс’

означава Бенефит Системс България ЕООД, ЕИК 203418971, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Кораб планина 8-10, ет. 1, ап. офис 2;

‘Карта MultiSport’

означава пластмасов документ с индивидуален номер, който е собственост на Бенефит Системс. Карта MultiSport се издава поименно само на лица на възраст над 18 години и не може да се преотстъпва на трети лица. При определени условия, предвидени в съответните договори, Карта MultiSport може да се издаде на лице на възраст между 16 и 18г. На едно лице може да се издаде и предостави за ползване само една Карта MultiSport;

‘Спортен обект’

означава спортен център/плувен комплекс/фитнес център/тенис корт/зала за танци или друг подобен обект, в който се предоставят спортни и/или възстановителни услуги, които могат да бъдат ползвани чрез Карти MultiSport. Списък на всички Спортни центрове и информация за услугите, които могат да бъдат ползвани в съответните Спортни центрове, е публикувана на уебсайта на Бенефит Системс https://benefitsystems.bg;

‘Ползвател на Карта MultiSport’

означава лице на възраст над 16 г., което притежава Карта MultiSport, издадена на нейно/негово име;

‘Документ за самоличност’

означава документ, издаден от компетентните държавни, общински, съдържащ име, фамилия и снимка на Ползвателя на Карта MultiSport (например лична карта, паспорт, шофьорска книжка);

‘MultiSport Активности’

означава всички спортни и възстановителни услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползватели на Карта MultiSport. Информация за всички услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползвателите на Карти MultiSport, Спортните обекти, в които могат да бъдат ползвани, и условията за ползването им е публикувана на следната уебстраница: https://benefitsystems.bg. В случай че има специални условия за ползване на конкретна спортна или възстановителна услуга в конкретен Спортен обект, те се публикуват в секция „Детайли” за съответния Спортния обект;

II. Предмет

 1. Настоящите Условия за ползване на Карти MultiSport („Условия“) уреждат отношенията между Бенефит Системс и Ползвателите, свързани с използването на Карти MultiSport

III. Общи положения

 1. Всеки Ползвател на Карта MultiSport на ден има право на едно посещение на един Спортен обект, при което посещение може да ползва само един вид MultiSport Aктивност.
 2. Картите MultiSport не осигуряват безплатно ползване на екипировка и/или услуги на индивидуален треньор освен ако това не е изрично упоменато на уебсайта на Бенефит Системс https://benefitsystems.bg.
 3. Картите MultiSport са собственост на Бенефит Системс и следва да бъдат върнати на Бенефит Системс, след като отпадне основанието за ползването им, включително, но не само, когато изтече срокът им на валидност и др.
 4. Всички Ползватели на Карти MultiSport са длъжни да спазват правилата в Спортните обекти, които посещават.
 5. Ползвателите на Карти MultiSport нямат право да използват Картите MultiSport по никакъв друг начин освен за да получат личен достъп до Спортните обекти, включително, но не само, нямат право да ги преотстъпват за ползване на други лица, да търгуват с тях, да ги отдават под наем, да ги подаряват на други лица, да ги оставят за съхранение в Спортните обекти и др. подобни.
 6. Ползвателите на Карти MultiSport нямат право да правят каквито и да е промени в дизайна на Картите MultiSport.
 7. Всяка загуба, повреда или кражба на Карта MultiSport трябва в рамките на 24 часа да бъде съобщена от съответния Ползвател на Бенефит Системс - info@benefitsystems.bg. Изгубена Карта MultiSport, която бъде намерена впоследствие, следва да бъде изпратена незабавно на Бенефит Системс.
 8. При загубена карта, Бенефит Системс ЕООД ще предостави безплатно нова карта на Ползвателя. При повторно загубване, дубликат на карта MultiSport се заплаща от сума 20 лева с ДДС.
 9. Информация, свързана с достъпността на MultiSport Активностите, и ползването на Картите MultiSport може да се получи на телефонен номер +359 (2) 8205 770.
 10. Ползването в Спортните обекти на услуги извън MultiSport Активностите следва да се заплаща от Ползвателите на Карти MultiSport съгласно ценоразписа на съответния Спортен обект.

IV. Доставка

 1. При закупуването на карта Мултиспорт до 25то число на месеца тя ще бъде доставена между 26то и 31во число на същия месец и активна от 1во число на следващия месец.
 2. При закупуването на карта Мултиспорт между 26то и 31во число на месеца, те ще бъдат доставени между 26то и 31во число следващият месец и активни от 1во число на по-следващия месец.
 3. Доставката на карти Мултиспорт се осъществява до един от следните три адреса, предварително посочен при заявка на картата:
  • София, Бизнес Парк, сграда 9 (Mailroom)
  • София, ул. Ген Йордан Венедиков 8
  • Варна, бул. Владислав Варненчик 258, административна сграда Varna Towers, източна кула, ет.10

V. Условия за достъп до Спортни обекти

 1. При всяко посещение на Спортен обект Ползвателят на Карта MultiSport е длъжен да представя своята Карта MultiSport, Документ за самоличност и да отчита посещението си чрез електронния картов четец, поставен в Спортния обект, и/или да полага подпис във формуляр за посещения, който се намира в Спортния обект, където това се изисква.
 2. Ползвателите на Карти MultiSport, които са на възраст между 16г. и 18г.,се допускат до Спортен обект само ако им е осигурен необходимия съгласно приложимото законодателство/правила на съответния Спортния обект придружител (ако такъв се изисква). Родителите/попечителите/настойниците на Ползватели на Ползватели на Карти MultiSport, които са на възраст между 16г. и 18г., са длъжни да осигурят необходимия надзор и контрол върху тях при достъпа им до Спортните обекти и ползването на MultiSport Активностите.
 3. Ползвателите на Карти MultiSport може да не бъдат допускани до съответен Спортен обект, ако услугата, която желаят да ползват в този момент, е изцяло заета.

VI. Ракетни спортове

 1. При упражняване на ракетен спорт (тенис, скуош, бадминтон, тенис на маса) се прилагат следните условия за използване на кортове и тенис маси: при използване на корт/маса от 2 (две) до 4 (четири) лица поне 2 (две) от които ползват спортната услуга посредством Карта MultiSport, не се заплаща нищо допълнително за корта/масата на място в Спортния обект. В случай, че само 1 (едно) от лицата, използващи корта/масата, притежава активна Карта MultiSport, другото(ите) лице(а) заплащат половината от цената за ползване на съответната спортна услуга директно на място в Спортния обект.

VII. Разни

 1. Служителите на Спортните обекти и служителите на Бенефит Системс имат право да проверяват Документите за самоличност на Ползвателите на Карти и при установено несъответствие с имената на съответната Карта MultiSport, могат да изискат предаването на съответната неправилно използвана Карта, а Бенефит Системс може да блокира съответната Карта MultiSport, т.е. да прекрати достъпа на съответния Ползвател до съответните услуги. Бенефит Системс може да блокира съответната Карта MultiSport и ако лицето, което фактически я ползва към момента на поискването й за проверка, откаже да представи Документ за самоличност.
 2. Информация за нарушението на настоящия правилник ще се изпрати на работодателя.
 3. Допълнителна карта може да се издаде само на един придружител. След деактивирането й, придружителят може да бъде променен.
 4. При поръчка на карта ползвателят декларира, че се е запознал с действащия Условията за ползване на програмата и ги приема безусловно.
 5. Бенефит Системс не носи отговорност, в случай че Ползвател на Карта MultiSport претърпи някакви вреди в Спортен обект, докато ползва услуги посредством Kартата си MultiSport.
 6. Настоящите Условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от Бенефит Системс.
 7. Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, България.

Последна актуализация: 26.08.2017 г.